menu
หน้าหลัก
การติดต่อและแผนที่
ชื่ออาคาร
ประวัติ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
วัตถุประสงค์
สิ่งอำนวยความสะดวก
ปฏิทิน
การอบรมและสัมมนา
การอบรมและสัมมนาที่ผ่านมา
รางวัล ศรีศักดิ์ จามรมาน
- รุ่นที่ 39
- รุ่นที่ 38
- รุ่นที่ 37
- รุ่นที่ 36
- รุ่นที่ 35
- รุ่นที่ 34
- รุ่นที่ 33
- รุ่นที่ 32
ภาพอาคาร
แผนผังอาคาร
สมเด็จพระเทพฯ
เสด็จพระราชดำิเนินทรงวางศิลาฤกษ์
คำกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพฯ
รูปภาพ
สมเด็จพระเทพฯ
เสด็จพระราชดำิเนินทรงเปิดอาคาร
กำหนดการ
คำกราบบังคมทูล
โดยท่านอธิการบดี
คำกราบบังคมทูล
โดยรัฐมนตรีฯ กระทรวงไอซีที
คำกราบบังคมทูล
โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
คำกราบบังคมทูล
โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ณ ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
รูปภาพ
วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต
ประวัติ
ป้ายประกาศ
การก่อสร้าง
   
 

Thai | English

|2547|2548|2549|2550|2551|2552|2553|2554|2555|Past Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2004


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
20 ส.ค. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ส.ค. 2547 การฝึกอบรมเยาวชนอินเทอร์เน็ต (ไซเบอร์คิดส์)
22 ส.ค. 2547 การฝึกอบรมเยาวชนอินเทอร์เน็ต (ไซเบอร์คิดส์)
3 ก.ย. 2547 "eLearning for Knowledge-based Society"
จัดโดย นิตยสาร Business.com
12 ต.ค. 2547 "ผลกระทบจากคอมพิวเตอร์ และแอนิเมชั่นในการศึกษา" การสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
18 ต.ค. 2547 "ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง" การบรรยาย ในการอบรมผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบฯ
4 พ.ย. 2547 "เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในศาลยุติธรรม"
การบรรยายในหลักสูตรการอบรมผู้พิพากษาศาลฎีกา
9 พ.ย. 2547 "กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"
การบรรยายในการอบรมผู้พิพากษาอาวุโส (ศาลฎีกา)
17 พ.ย. 2547 "บริการห้องสมุดสุดขอบฟ้า"
การอภิปรายร่วมกับ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
18 พ.ย. 2547 "What is Going On Now to Improve Learning in Asia Pacific"
at Gran Hyatt, Singapore.
18 ธ.ค. 2547 ปฐมนิเทศน์นักศึกษา MS (Management) และ MS (ICT)
19 ธ.ค. 2547 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทิศทางการพัฒนา ICT ของประเทศไทย"
28 ธ.ค. 2547 “เทคโนโยลีสารสนเทศกับการศึกษาในโลกปัจจุบัน”
การบรรยายในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9”

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2005


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
15 ม.ค. 2548 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 32
นักศึกษาจำนวน 82 คน
20 ม.ค. 2548 Agreement between Assumption University of Thailand and Southwest Jiaotong University of China
28 ม.ค. 2548 "Education for Peace", His Grace Bishop Carlos Belo, Nobel Peace Laureate
31 ม.ค. 2548 คณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม "ศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ"
20 ก.พ. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินฯ)
13 มี.ค. 2548 การสัมมนา "คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการจัดการ"
สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาปริญญาโท และบุคคลที่สนใจ
20 มี.ค. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
22 มี.ค. 2548 โรตารีดุสิตส่งมอบซอฟท์แวร์คนตาบอด
25 มี.ค. 2548 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท มาศึกษาดูงาน
12 เม.ย. 2548 งานประเพณีสงกรานต์ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
24 เม.ย. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
26 เม.ย. 2548 ฯพณฯ ศาสตราจารย์ โดโรธี ซอสซา แห่งสาธารณรัฐเบนนิน
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา
9 พ.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนา "eLearningAP 2005" ครั้งที่ 1/2548
11 พ.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และกำกับมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
13 พ.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 1/2548
17 พ.ค. 2548 มร. กาย โอเฟค จาก อินเตอร์ลิงค์ เยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24-25 พ.ค. 2548 สัมมนาอาจารย์ประจำปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
28 พ.ค. 2548 สัมมนาวิชาการ “คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริหาร กทม.”
29 พ.ค. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
8 มิ.ย. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนา "eLearningAP 2005" ครั้งที่ 2/2548
10 Jun. 2005 Sign the Memorandum of Understanding and
Cooperation with National American University
13 Jun. 2005 Special Lecture “The Future of Software”
by Mr. Andrew McBean Managing Director of Microsoft Thailand

20 มิ.ย. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนา "eLearningAP 2005" ครั้งที่ 3/2548
23 มิ.ย. 2548 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
24 มิ.ย. 2548 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
24 มิ.ย. 2548 งาน "IT กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน"
26 มิ.ย. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
29 มิ.ย. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนา "eLearningAP 2005" ครั้งที่ 4/2548
7 ก.ค. 2548 บรรยายเรื่อง "บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ "
ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 3 คน
7 ก.ค. 2548 งานฉลองวันเกิดครบ 5 รอบ
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
13 ก.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนา "eLearningAP 2005" ครั้งที่ 5/2548
15 ก.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 2/2548
18 ก.ค. 2548 ต้อนรับบุคลากรกลุ่มภารกิจผลิตและ พัฒนาสื่อ eLearning ม.ขอนแก่น
27 ก.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมมนา "eLearningAP 2005" ครั้งที่ 5/2548
27 ก.ค. 2548 สอบกลางภาควิชา BIS 3617 Web Design
28 ก.ค. 2548 สอบกลางภาควิชา BIS 3581 Computer Application in Account
28 ก.ค. 2548 สอบกลางภาควิชา BIS 3617 Web Design
29 ก.ค. 2548 สอบกลางภาควิชา BIS 3581 Computer Application in Account
2 ส.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 3/2548
2 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
6-7 ส.ค. 2548 สัมมนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ ครั้งที่ 2
10 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
15 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
16 ส.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 4/2548
16 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
16 ส.ค. 2548 ประชุมสรุปการจัดสัมมนา "eLearningAP 2005"
17 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
18 ส.ค. 2548 สอนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์
19 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
21 ส.ค. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
22 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
23 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
24 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
24 ส.ค. 2548 รองผู้ว่าราชการ กทม. (นายวัลลภ สุวรรณดี), หลักสูตรเฉพาะทาง
25 ส.ค. 2548 บรรยายพิเศษ "การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา"
นศ.ป.เอก มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10 คน
26 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
28 ส.ค. 2548 การอบรม "IT กับผู้พิการทางการมองเห็น"
29 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
30 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
31 ส.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 5/2548
31 ส.ค. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
2 ก.ย. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
5 ก.ย. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
6 Sep. 2005 The Vice President for Financial Affairs, Dr. John Palmucci
and Dr. John McFaidden, Assistant V.P. for Technology,
Loyola College, Maryland, USA
6 ก.ย. 2548 อบรมอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
7 ก.ย. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
9 ก.ย. 2548 อบรมอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
13 ก.ย. 2548 อบรมอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
14 ก.ย. 2548 อบรมอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
15 ก.ย. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 6/2548
18 ก.ย. 2548 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
18 ก.ย. 2548 อบรมคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์เอแบค
20 ก.ย. 2548 อบรมอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
24 ก.ย. 2548 สอบหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)
25 ก.ย. 2548 สอบหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)
28 ก.ย. 2548 Midterm Laboratory Examination BIS 3617 Web Design
28 ก.ย. 2548 แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีกิตติคุณ ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2548
29 ก.ย. 2548 Final Laboratory Examination BIS 3581 Computer Application in Account
30 ก.ย. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 7/2548
8 ต.ค. 2548 สอบปลายภาควิชา CE 1100 Computer Programming for Engineer
12 ต.ค. 2548 สอบปลายภาควิชา CA 3013 Utilization of Multimedia
14 ต.ค. 2548 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(NCEB) ครั้งที่ 4" 8/2548
19 ต.ค. 2548 Memorandum of understanding between Assumption University and Digital Asia School of Animation (DASA)
19 ต.ค. 2548 Memorandum of understanding between Assumption University and Samart Telcoms
29 ต.ค. 2548 International Conference on Computer and Industrial Management
6 พ.ย. 2548 อบรม Microsoft word ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินฯ
9 พ.ย. 2548 บรรยายพิเศษ "ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรค์ยุคใหม่อย่างไรให้คุ้มค่า"
งาน "Connecting to BIZHUB with Konica Minolta"
15 พ.ย. 2548 งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
16 พ.ย. 2548 Feast Day
19 พ.ย. 2548 สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (NCEB) ครั้งที่ 4
20 พ.ย. 2548 สัมมนาวิชาการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (NCEB) ครั้งที่ 4
25 พ.ย. 2548 "Integrating IT for Educational Leadership" Prof. Dr. Srisakdi Charmonman Dr. Lee Bu Sund
1 ธ.ค. 2548 วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับ บริษัท สามารถ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดตัว AU-PLUS

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2006


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
12 ม.ค. 2549 บรรยาย"การประกันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนทางไกล eLearning" มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ จ. พะเยา
14 ม.ค. 2549 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 33
17 ม.ค. 2549 บรรยาย "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ" ให้กับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ก.พ. 2549 Mr. Nagatani เข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ก.พ. 2549 สถาบันการศึกษาแห่งชาติ สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
26 ก.พ. 2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเดย์ทัน สหรัฐอเมริกา
เข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 มี.ค. 2549 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาศึกษาดูงานอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 มี.ค. 2549 การดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีในต่างประเทศ
18 มี.ค. 2549 งานปฐมนิเทศการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์
21 มี.ค. 2549 "Men and Mice"
การบรรยายพิเศษ โดย Mr. Sebastien Bachollet นายกสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติ สาขาประเทศฝรั่งเศส
24 มี.ค. 2549 บรรยาย "การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน eLearning"
ให้กับ ผู้เข้าอบรมนานาชาติจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
1 เม.ย. 2549 บรรยาย "IT กับการพัฒนาองค์กรในยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ"
21 เม.ย. 2549 บรรยาย "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงานยุคใหม่"
สำหรับผู้บริหารบริษัท กฝผ.
27 เม.ย. 2549 Leadership Reflections in ICT in Education in Asia
28 เม.ย. 2549 บรรยาย "หัวใจสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ Cyber Education"
(Success Factors in Cyber Education)
4 พ.ค. 2549 Autonomous Systems and IP in Thai Universities
4 พ.ค. 2549 SEAMEO เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
5 พ.ค. 2549 Mr. Latif Ladid เยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 พ.ค. 2549 บรรยาย "บทบาทของอีเลิร์นนิ่งกับการศึกษาไทยยุค ICT"
9 พ.ค. 2549 มอบรางวัล "กองทุนพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ และศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ จามรมาน"
16 พ.ค. 2549 ประชุมคณะทำงาน Third International Conference on eLearning Knowledge Based Society ครั้งที่ 1/2549
19 พ.ค. 2549 Lessons from Japanese Experience for Development of Thailand's Knowledge Economy
22 พ.ค. 2549 บรรยาย "Assumption University is the Leader of eLearning in Thailand in the Year 2006" (อังกฤษ)
ในงานสัมมนาอาจารย์ประจำปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
29 พ.ค. 2549 บรรยาย "อินเทอร์เน็ตสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศ"
ในการอภิปรายเรื่อง "การประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา"
31 พ.ค. 2549 บรรยาย "อีเลิร์นนิ่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ครั้งที่ 14
เรื่อง "บูรณาการฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับ IT"
5 มิ.ย. 2549 บรรยาย "เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ"
ให้กับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
16 มิ.ย. 2549 ประชุมคณะทำงาน Third International Conference
on eLearning Knowledge Based Society ครั้งที่ 2/2549
20 มิ.ย. 2549 Euro-Southeast Asia 2006 Forum
on Information Society-EUSAEA2006
22 มิ.ย. 2549 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
27 มิ.ย. 2549 โครงการการอบรม/สัมมนาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT (ครั้งที่ 4)
1 ก.ค. 2549 ปฐมนิเทศน์
นักศึกษาปริญญาเอก eLearning Methodology
3 ก.ค. 2549 บรรยาย "บทบาทของอีเลิร์นนิ่งกับการศึกษาไทยยุค ICT"
ให้กับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5 ก.ค. 2549 SEAMOLEC เข้าพบศ.ดร. ศรีศักดิ จามรมาน
7 ก.ค. 2549 ประชุมคณะทำงาน Third International Conference
on eLearning Knowledge Based Society ครั้งที่ 3/2549
18 ก.ค. 2549 ประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20 ก.ค. 2549 ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เพื่อหารือเรื่อง eLearning และ mLearning
21 ก.ค. 2549 "การค้นหาสารสนเทศมาช่วยแก้ปัญหาพลังงาน"
สัมมนาราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ระดมความคิดกู้วิกฤติพลังงาน"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 ก.ค. 2549 บรรยาย "e-Learning กับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร"
ในการอบรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 19
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
29 ก.ค. 2549 การประชุมเครือข่ายราชบัณฑิตยสถาน
31 ก.ค. 2549 Professor Marie Emmitt, Dean of Education,
Australian Catholic University
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ SC IT Center
31 ก.ค. 2549 22nd General Assembly of IFCU at St. Louis Marie De Montfort's Church, Assumption University Bangna Campus.
3 ส.ค. 2549 Third International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society
3 ส.ค. 2549 "Thai ICT Company : How to Servive"
ในการสัมมนา "Digital Lifestyle: Today's reality by TRUE"
8 ส.ค. 2549 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ที่ SCIT Center
9 ส.ค. 2549 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2549
15 ส.ค. 2549 The annual feast of the Assumption of the Virgin Mary
21 ส.ค. 2549 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 ส.ค. 2549 ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ก.ย. 2549 คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
7 ก.ย. 2549 เข้าร่วมพิธีเปิด Internet Cafe ที่ Plaza, CL Building
13 ก.ย. 2549 "Trends and Issues in Open and Distance Learning".
9th SEAMOLEC Governing Board Meeting, Hanoi, Vietnam.
14 ก.ย. 2549 Keynote Address: "Open and Distance Learning Policy".
International Seminar on “Policies and Technologies in ODL:
Issues and Implementation”, Hanoi, Vietnam.
23 ก.ย. 2549 บรรยาย "การพัฒนา ICT ในองค์การสวัสดิการสังคมสมัยใหม่"
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 ก.ย. 2549 Signing MOU with University of South Australia
29 ก.ย. 2549 มอบรางวัลการประกวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์
ในงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา 2549
6 ต.ค. 2549 "Elearning and Human Resource Development".
Panel Discussion at World Teacher Conference.
6 ต.ค. 2549 Prof. Tae-Rim Lee เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ SC IT Center
16 ต.ค. 2549 "พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
การบรรยายในกิจกรรม “Knowledge Camping Debsirin 8th”
28 ต.ค. 2549 "Development of University-Level e-Learning Organizations"
2 พ.ย. 2549 ตัวแทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์ฯ และ บริษัท ประพันธ์สาส์น
เข้าพบศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
3 พ.ย. 2549 "The eBusiness of eLearning".
7 พ.ย. 2549 ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TSC) ช่อง 11/2 ของกรมประชาสัมพันธ์
เข้าพบ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
13 พ.ย. 2549 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
13 พ.ย. 2549 ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
14 พ.ย. 2549 คณะผู้แทนจากมูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
14 พ.ย. 2549 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
20 พ.ย. 2549 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
21 พ.ย. 2549 Graham Gaston, Jim Mark and Ken Richmond
visited Prof.Dr.Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
23 พ.ย. 2549 บุคลากรจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมชมการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
24 พ.ย. 2549 Marisa, Dra, M.Pd and Zainur Hidayah from Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Terbuka, Indonesia
25 พ.ย. 2549 "eLearning to Enhance the Quality of Higher Education". International Conference on Educational Leadership.
28 พ.ย. 2549 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
28 พ.ย. 2549 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
6 ธ.ค. 2549 นักศึกษาปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม. มหาสารคาม เข้าดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
8 ธ.ค. 2549 บรรยาย "ทหารกับการศึกษาทางไกลและอินเทอร์เน็ต" ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการศึกษาภายในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ"
14 ธ.ค. 2549 "Legal Aspects of eLearning". Keynote Address at the International Conference on “e-Learning: Learning Theories vs Technologies?”
19 ธ.ค. 2549 ตัวแทนจาก Hanoi Open University
เข้าดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2007


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
11 ม.ค. 2550 ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่า กทม. เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
12 ม.ค. 2550 คณะนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
13 ม.ค. 2550 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 34
26 ม.ค. 2550 ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมประชุมกับ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
8 ก.พ. 2550 บรรยายเรื่อง "อุตสาหกรรมอีเลิร์นนิ่ง" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.พ. 2550 คณะผู้แทนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กับ เครือข่าย FOLC เอ็นเอชเคอินเตอร์เนชั่นแนล และมหาวิทยาลัยวาเชดะ เข้าดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
28 ก.พ. 2550 บรรยายเรื่อง "ระบบสารสนเทศและการอ้างอิงเพื่อการวิจัยสถาบัน"
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 มี.ค. 2550 SEARCC EXCO Meeting
21 มี.ค. 2550 ตัวแทนจากบริษัท ควันติก อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
22 มี.ค. 2550 "Back to the Basic of Computer and Internet Security"
at Bangkok Security Summit 2007
.
26 มี.ค. 2550 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
30 มี.ค. 2550 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "e-SMEs University"
11 เม.ย. 2550 The group of professional from Graduate School, Colegio de San Juan de Letran - Calamba, Philippines, on educational tours to Assumption University of Thailand.
20 เม.ย. 2550 เศรษฐา ศิระฉายา และ พุทธธิดา ศิระฉายา เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
26 เม.ย. 2550 Bona Lee, Marketing Services Executive of Singapore Exhibition Services Pte Ltd, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
2 พ.ค. 2550 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
8 พ.ค. 2550 พรรณราย ขันธกิจ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เข้าพบ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
14 พ.ค. 2550 Richard Mortensen (Seattle, WA, USA) visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
24 พ.ค. 2550 คณะนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์
จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
29 พ.ค. 2550 Delegation of the Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC) visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
30 พ.ค. 2550 ทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร ประธานที่ปรึกษาบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
30 พ.ค. 2550 "eLearning for Religious Communities".
Invited Paper presented to BISCOM VI, Federation of Asian Bishops’ Conference
.
1 มิ.ย. 2550 Representatives from Laureate Education, Inc., led by Mr. David Gleave, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
4 มิ.ย. 2550 "eLearning: The Big Picture".
Keynote address, Training for Executives of Hanoi Open University.
6 มิ.ย. 2550 บรรยาย "อีเลิร์นนิ่งกับการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร"
ในการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 20
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
6 มิ.ย. 2550 บรรยาย "เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่นิยม" ในการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำ
และผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทกฟผ. จำกัด (มหาชน)
8 มิ.ย. 2550 The Seminar by Prof. Dr. Rangachar Kasturi
President-Elect of the IEEE Computer Society.
21 มิ.ย. 2550 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
28 มิ.ย. 2550 Waseda University visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
2 ก.ค. 2550 "งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร"
การบรรยายรับเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ก.ค. 2550 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550
6 ก.ค. 2550 บรรยายพิเศษ "การวิจัยอีเลิร์นนิ่ง"
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 ก.ค. 2550 Panel Discussion on
"Logical/ Online Security Key Driver to e-Commerce".
16 ก.ค. 2550 คณะผู้แทนจากบริษัทกฟผ. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
20 ก.ค. 2550 "การดำเนินการทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ" การบรรยายในการอบรมหลักสูตร
"ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11"
3 ส.ค. 2550 Dr. Nguyen Chinh, Deputy Managing Director of Vietnam Mobile Telecom Services Company, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman and College of Internet Distance Education at SC IT Center.
6 ส.ค. 2550 "อีเลิร์นนิ่งกับการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร"
การบรรยายรับเชิญแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ส.ค. 2550 Tom Srivorakul, MD Of Microsoft Digital Advertising Solution,
visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
17 ส.ค. 2550 พันตำรวจเอก ปุรฉัตร จามรมาน เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
23 ส.ค. 2550 ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เพื่อหารือเกี่ยวกับไอที
24 ส.ค. 2550 คณะผู้แทนจากกรมสรรพากรเข้าเยี่ยมชมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน
สถานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
30 ส.ค. 2550 บรรยาย "ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสังคมไทย"
ในการสัมมนาของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
31 ส.ค. 2550 Delegation from Philippines visited Assumption University.
3 ก.ย. 2550 "Business-Minded CIO Leading Implementation".
At the Second Annual Asia IT Congress.
4 ก.ย. 2550 การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๕
"การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก"
9 ก.ย. 2550 Orientation of M.Sc. (Management) and M.Sc. (ICT).
10 ก.ย. 2550 Patama Chantaruck, Managing Director of Microsoft (Thailand) Limited, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
14 ก.ย. 2550 "Thailand and the Emerging Digital Environment".
At Thailand’s Online Marketing Outlook.
14 ก.ย. 2550 MOU Signing Ceremony
25 ก.ย. 2550 ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ
เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เพื่อหารือเกี่ยวกับไอที
27 ก.ย. 2550 Mr. Sanjeev Jayasinghe and Mr. Kyaw Soe Hlaing
visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
4 ต.ค. 2550 พิธีมอบโล่ "กองทุนพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ และศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน"
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
5 ต.ค. 2550 "AU CIDE eLearning as a Success Story for University Mobility in Asia and the Pacific". At the Seminar on "University Mobility: Trends for Co-ordination".
2 พ.ย. 2550 "วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
ฉลองครบรอบ 30 ปี IEEE Thailand Section
3พ.ย. 2550 บรรยาย "IT กับการทำงานยุคใหม่" ในการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์
หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง (The Diploma in Advanced Cooperative Leadership)" ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
9 พ.ย. 2550 Dr. Judy Hudson from Macquarie University, Australia, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
15 พ.ย. 2550 บรรยาย "จำเป็นต้องใช้ไอทีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"
ในการสัมมนา เรื่อง "โซลูชั่นจากออราเคิลเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (Oracle Solutions for Commercial Business)"
18-19 พ.ย. 2550 The Fourth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society and the 24th South East Asia Computer Conference.
20 พ.ย. 2550 SEARCC Exco Meeting
21 พ.ย. 2550 SEARCC International Schools' Software Competition 2007
(ISSC 2007)
26 พ.ย. 2550 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายทำอาศิรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
26 พ.ย. 2550 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
27 พ.ย. 2550 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
27 พ.ย. 2550 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550
30 พ.ย. 2550 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3 ธ.ค. 2550 นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เข้าดูงานวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
12 ธ.ค. 2550 บรรายาย "ตามรอยพระยุคคลบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2008


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
11 ม.ค. 2551 บรรยาย "ความท้าทายและโอกาสด้านอีเลิร์นนิ่งในมหาวิทยาลัย"
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12 ม.ค. 2551 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 35
18 ม.ค. 2551 คณะข้าราชการจากประเทศกัมพูชาเยี่ยมชม CIDE
และดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรด้าน eLearning
26 ม.ค. 2551 "Information Technology Morality and Ethics".
At Assumption University, Huamark Campus.
1 ก.พ. 2551 เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำพวงมาลาถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
12 ก.พ. 2551 Dr. Farhad Daneshgar, Senior Lecturer in Information Systems, Australian School of Business, The University of New South Wales, vitsited SC IT Center.
17 ก.พ. 2551 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
23 ก.พ. 2551 บรรยาย เรื่อง "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล"
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
27 ก.พ. 2551 8 senior Pakistani university officials of Asian Institution of Technology (AIT) visited College of Internet Distance Education, Assumption University, on the Seminar and Study Visit Program on University Management and Administration.
28 ก.พ. 2551 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6 มี.ค. 2551 คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
11 มี.ค. 2551 คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
14 มี.ค. 2551 คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
21 มี.ค. 2551 Dr. Louis J. Agnese, JR., President of the University of the Incarnate Word, vitsited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
21 มี.ค. 2551 ผู้บริหารระดับสูง สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3 เม.ย. 2551 ทีมบรรณาธิการนิตยสาร CIO World & Business เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย
ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ณ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 เม.ย. 2551 Bill Graham (distinguish speaker from ISOC headquarter)
gave a talk on "Internet Governnance Activity Report"
at the 160-seat Mini-theater in Srisakdi Charmonman IT Center.
10 พ.ค. 2551 College of Internet Distance Education, Assumption University, organized orientation for students at Cosy Beach Hotel, Pattaya.
15 พ.ค. 2551 บรรยาย "องค์ความรู้กับการบริหารองค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ และ eLearning"
ในการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 21
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
30 พ.ค. 2551 Ms. Narelle Clark (Vice President of the Australian Chapter of the Internet Society) vitsited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
2 มิ.ย. 2551 Delegation of Software Park vitsited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
3 มิ.ย. 2551 บรรยาย เรื่อง "ตัวอย่างการบริหารจัดการบริการโทรคมนาคมด้านไอเอสพีและอีเลิร์นนิ่ง"
ในการสัมมนา เรื่อง "การบริหารการจัดการองค์กรของผู้ประกอบการโทรคมนาคมภายใต้การเปิดการแข่งขันอย่างเสรี"
25 มิ.ย. 2551 Dr. K.P. Hewagamage, Head/Coordinator, e-Learning Centre, UCSC, Sri Lanka, vitsited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
4 ก.ค. 2551 บรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง"
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 ก.ค. 2551 แถลงข่าวการจัดงานสัมมนาและระดมความคิดเห็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
10 ก.ค. 2551 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานฯ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551
11 ก.ค. 2551 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551
15 ก.ค. 2551 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพพระราชพิธี
พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
21 ก.ค. 2551 นักศึกษาปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สัมภาษณ์ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
21 ก.ค. 2551 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551
22 ก.ค. 2551 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551
22 ก.ค. 2551 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551
23 ก.ค. 2551 "สังคมได้อะไรหลังประกาศใช้กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งปี"
ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาและระดมความคิดเห็น "วัดปรอทสังคมไทยหลังบังคับใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์"
26 ก.ค. 2551 "Research Process and Methods".
Keynote Address presented to Academic Research Seminar, Ph.D. in eLearning Methodology.
28 ก.ค. 2551 "นวัตกรรมหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง"
การบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 ก.ค. 2551 Andrew P.Ciganek visited Prof.Dr.Srisakdi Charmonman at SCIT Center.
30 ก.ค. 2551 "นโยบายวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"
บรรยายแก่ฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
31 ก.ค. 2551 "การจัดสวัสดิการอาจารย์ต้องงานหลวงไม่ให้ขาดและงานราษฎร์ไม่ให้เสีย"
บรรยาย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ส.ค. 2551 "วิธีปฏิบัติที่ดีด้านอีเลิร์นนิ่ง"
บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
14 ส.ค. 2551 Delegation of The Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
21 ส.ค. 2551 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
21 ส.ค. 2551 Sakrapee Wadeesirisak, Eduzones Magazine Editor, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
21 ส.ค. 2551 Dr. Paul James, Full-time Lecturer, Graduate School, Bangkok University, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
21 ส.ค. 2551 นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าฟังบรรยาย เรื่อง "เทคโนโลยีการศึกษาและชีวิตที่สอง"
22 ส.ค. 2551 การอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)" รุ่นที่ 12
25 ส.ค. 2551 "การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งในปัจจุบันและอนาคต"
การบรรยาย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
27 ส.ค. 2551 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าศึกษาดูงาน
27 ส.ค. 2551 นักศึกษาปริญญาโทจากนิด้าเข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
2 ก.ย. 2551 "ข้อคิดด้านการศึกษาเสมือนจริง"
การอภิปรายในการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาทางไกลไร้พรมแดน "
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 ก.ย. 2551 Visitors from KOBE-GAKUIN University and Thammasat University.
8 ก.ย. 2551 MOA Signing Ceremony Between Assumption University, Thailand and Norton University, Cambodia.
11 ก.ย. 2551 Delegation of Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC).
15 ก.ย. 2551 ฯพณฯ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และต่อมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22 ก.ย. 2551 H.E. Eric G. John, US Ambassador, visited Assumption University, Suvarnabhumi Campus.
19 ต.ค. 2551 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ประจำปี 2551
4 พ.ย. 2551 IEEE Thailand Section International Conference on Computer and Information Technology 2008.
6 พ.ย. 2551 การประชุมทางวิชาการ NCIT 2008 ครั้งที่ 2 และ การประชุมทางวิชาการ INCEB 2008
6 พ.ย. 2551 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายทำอาศิรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
10 พ.ย. 2551 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
12 พ.ย. 2551 คณะผู้แทนจากสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
13 พ.ย. 2551 Visitors from leading e-learning comapanies in Australia visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman.
13 พ.ย. 2551 Fujitsu Family Club Conference on "Green IT Policy Innovation".
14 พ.ย. 2551 Executives from Central Intellectual Property and International Trade Court in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations, at SC IT Center.
14 พ.ย. 2551 Delegation of Computer Association of Thailand under the Patronage of His Majesty the King in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations, at SC IT Center.
14 พ.ย. 2551 Executives from College of Internet Distance Education, Assumption University, in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations, at SC IT Center.
15 พ.ย. 2551 Dr. Rakesh Kumar, Fellow IEEE, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
18 พ.ย. 2551 Panel Discussion on "eLearning and Country Development".
21 พ.ย. 2551 A Team of eLearning Experts led by Dr. Bruce N. Chaloux, President of the Sloan Consortium, visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman.
8 ธ.ค. 2551 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานอีเลิร์นนิ่ง
11-12 ธ.ค. 2551 Fifth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society.
17 ธ.ค. 2551 แถลงข่าว "การบูรณาการนวัตกรรม SMEsไทย"
และเปิดเว็บไซต์ "www. innovationsme.com"
18 ธ.ค. 2551 Prof. Tho Le-Ngoc visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman.
25 ธ.ค. 2551 Prof. Dr. Srisakdi Charmonman joined the Opening Ceremony of ABAC Poll new office at Assumption University, Huamark Campus.
26 ธ.ค. 2551 ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และคณะแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพานิช

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2009


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
6 ม.ค. 2552 Excutive Editor and Editor of Telecom Journal in Japan visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman.
8 ม.ค. 2552 Mr. Daryl Gene Pieta from Hawaii Department of Education visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman.
14 ม.ค. 2552 ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน มอบโล่ห์รางวัล "กองทุนพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
และศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ จามรมาน"
17 ม.ค. 2552 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 36
23 ม.ค. 2552 ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
ปรึกษาหารือกับ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
05 ก.พ. 2552 Delegation of Asian Institute of Technology and University of Balochistan, Quetta (Pakistan) visited Prof. Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center
25 ก.พ. 2552 นางสาวพรรณราย ขันธกิจ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(พ.ศ. 2547-2551) เข้าพบและอวยพร ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
27 ก.พ. 2552 บรรยายเรื่อง "การดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ"
ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
04 มี.ค. 2552 ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
12 มี.ค. 2552 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศึกษาดูงานที่อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 มี.ค. 2552 UNESCO - IFAP Training Program
23 มี.ค. 2552 Assumption University Hosted a Party to Celebrate
Prof.Dr. Srisakdi Charmonman's 72nd Birthday.
30 มี.ค. 2552 The International Conference on IT to Celebrate S. Charmonman's 72nd Birthday
10 พ.ค. 2552 CIDE Freshmen Orientation.
13 พ.ค. 2552 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
13 พ.ค. 2552 Delegation of Jacksonville State University visited Prof. Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
14 พ.ค. 2552 “Social Networking Webs and Second Life in Social Communication”. Invited Paper presented at BISCOM 7.
20 พ.ค. 2552 "บทบาทของอีเลิร์นนิ่งในภาคการศึกษา" ในการสัมมนาของกรมกำลังพลทหารบก
27 พ.ค. 2552 Dr. Lesley Pek Wee Land from University of New South Wales visited Prof. Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
30 พ.ค. 2552 "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต"
ในการบรรยายสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมดุสิต เพลส
04 มิ.ย. 2552 คณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เยี่ยมชมศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
04 มิ.ย. 2552 AIT Golden Jubilee
05 มิ.ย. 2552 “นโยบายวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” การบรรยายสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
01 ก.ค. 2552 Delegation of Ernst & Young visited Srisakdi Charmonman IT Center.
03 ก.ค. 2552 Dr. Jakkapat Dumridhammaporn from Kasem Bundit University visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SCIT Center.
10 ก.ค. 2552 Steve C. Yuen from The University of Southern Mississippi
visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at SCIT Center.
16 ก.ค. 2552 "Datacenter Standards, Best Practices, and Success Stories". Invited Talk for "Datacenter Satellite Conference & Exhibition Series".
16 ก.ค. 2552 การสัมมนาเรื่อง "ไอทีกับปัญหาวัยรุ่น" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
24 ก.ค. 2552 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
27 ก.ค. 2552 การประชุมระดับชาติ "แนวทางการพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"
29 ก.ค. 2552 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานฯ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
30 ก.ค. 2552 ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานบริษัท เซ็นทรัลโปรเฟสชั่นแนล อินเทลลิเจนซ์ และคณะ เยี่ยมชม ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 ก.ค. 2552 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
31 ก.ค. 2552 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
31 ก.ค. 2552 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552
7 ส.ค. 2552 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเยี่ยมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ส.ค. 2552 เนตรดาว จามรมาน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม
เยี่ยมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 ส.ค. 2552 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ส.ค. 2552 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมอาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ก.ย. 2552 CIDE Orientation September 2/2009 Semester at Srisakdi Charmonman IT Center.
18 ก.ย. 2552 นางสาวศิริภัทร ภัทรางกูร เลขาธิการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
28 ก.ย. 2552 "อีเลิร์นนิ่ง เอ็มเลิร์นนิ่ง และยูเลิร์นนิ่ง"
การบรรยาย "E M U – Learning กับเทคโนโลยีการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า"
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ต.ค. 2552 ต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
20 ต.ค. 2552 สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางการอยู่รอดของการสื่อสารโทรคมนาคม"
22 ต.ค. 2552 ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน มอบโล่ห์รางวัล "กองทุนพระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ และศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ จามรมาน"
24 ต.ค. 2552 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางสู่การเข้าถึงผู้สูงวัยที่ยังเข้าไม่ถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต"
28 ต.ค. 2552 Second Global Forum on the Power of Peace.
29 ต.ค. 2552 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สื่อมวลชนยุคใหม่ กระจกสะท้อนสังคม"
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29 ต.ค. 2552 The 8th International Conference on e-Business (iNCEB 2009).
04 พ.ย. 2552 Rudi Veestraeten, Ambassador of H.M. the King of the Belgians, visited Srisakdi Charmonman IT Center.
05 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
10 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
10 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย และ สาขาร่วมแห่งประเทศไทยสมาคมคอมพิวเตอร์และสมาคมการจัดการงานวิศวกรรมแห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
11 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
12 พ.ย. 2552 การบรรยายในการประชุม อบรม/สัมมนาทางไกล จัดโดย บริษัท เอ็นทียู ประเทศไทย จำกัด (NTU/Thailand) ณ สถานีดาวเทียมไทยคม
13 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
13 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ถ่ายทำอาศิรวาท
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
17 พ.ย. 2552 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานฯ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
18 พ.ย. 2552 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
26 พ.ย. 2552 Thailand Chapter of the IEEE Computer Society Conference to Celebrate 125 years of IEEE.
3 ธ.ค. 2552 กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกร ผู้ประกาศ และ นักเขียน เยี่ยมชมศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7-8 ธ.ค. 2552 Prof. Dr. Srisakdi Charmonman participated in The First Consultation Meeting of National Committees for UNESCO's Information for All Programme (IFAP).
17-18 ธ.ค. 2552 The Sixth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society.
24 ธ.ค. 2552 Delegation of the Office of Financial Management, Assumption University gave Christmas and New Year wishes to Prof. Dr. Srisakdi Charmonman at SCIT Center.
25 ธ.ค. 2552 บรรยายเรื่อง "การดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ"
ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2010


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
11 ม.ค. 2553 "นโยบายการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอีเลิร์นนิ่ง"
ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ขับเคลื่อนคุณภาพอีเลิร์นนิ่งอุดมศึกษาไทย"
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
12 ม.ค. 2553 "กรณีศึกษาการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16 ม.ค. 2553 Presentation Ceremony "Srisakdi Charmonman Certificate of Honour" for Outstanding Students Batch 37, Assumption University of Thailand.
22 ม.ค. 2553 สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "บนเส้นทางไอที"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 ก.พ. 2553 นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา และ ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ก.พ. 2553 อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
11 ก.พ. 2553 "เทคโนโลยียุคใหม่กับการศึกษาของประเทศไทย"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17 ก.พ. 2553 พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ณ ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ก.พ. 2553 "บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา รอบ 2: เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
08 มี.ค. 2553 Glen Meehan, International Marketing Manager, Deakin University and Mallee Karnasuta, Business Development Manager, Australian Trade Commission visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
15 มี.ค. 2553 "ทิศทางการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาไทย" การอภิปรายทางวิชาการในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ทิศทางอนาคตการศึกษาทางไกล” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15 มี.ค. 2553 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ เข้าเยี่ยม ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
20 มี.ค. 2553 CIDE Faculty Meeting at The Imperial Queen's Park Hotel.
25 มี.ค. 2553 การประชุมประชาพิจารณ์ ในโครงการ "ศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ"
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
7 เม.ย. 2553 Mr. Esa Kujansuu visited Prof.Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center.
9 เม.ย. 2553 การรดน้ำแสดงมุทิตาจิตในประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
24 เม.ย. 2553 Congratulations to Rev. Bro. Bancha Saenghiran, President of Assumtion University.
9 พ.ค. 2553 CIDE Orientation MAY 1/2010 Semester
13 พ.ค. 2553 Assumption College Academic Seminar 2010
4 มิ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เยี่ยมชมศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 มิ.ย. 2553 บรรยาย "การศึกษายุคใหม่ต้องใช้เว็บเครือข่ายสังคม"
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2
24 มิ.ย. 2553 Celebration of the 40th Anniversary of Assumption University.
5 ก.ค. 2553 รศ. สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เยี่ยมชมศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ก.ค. 2553 การอบรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ
12 ก.ค. 2553 บรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมการเรียนการสอนอุดมศึกษา" ในหลักสูตรการเรียนการสอน
และการวิจัยสำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 ก.ค. 2553 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
14 ก.ค. 2553 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
18 ก.ค. 2553 "อีเลิร์นนิ่งและเครือข่ายสังคมในอาชีวศึกษา"
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ
22 ก.ค. 2553 คณะผู้แทนจากสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์
นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
28 ก.ค. 2553 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
30 ก.ค. 2553 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
2 ส.ค. 2553 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
11 ส.ค. 2553 Dr. Ian M Robottom from DEAKIN University Australia visited Prof. Dr. Srisakdi Charmonman.
17 ส.ค. 2553 คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ในคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
เยี่ยมชมศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ส.ค. 2553 "8th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Innovation and Technology Education."
At King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
30 ส.ค. 2553 Matt Mossman from Oxford Business Group
visited Prof. Dr. Srisakdi Charmonman at SC IT Center.
17 ก.ย. 2553 ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 22
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
เข้าศึกษา-ดูงานมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
22 ก.ย. 2553 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
28 ก.ย. 2553 "APT Meeting on e-Application/ e-Government."
At Hilton Millennium Hotel, Bangkok, Thailand.
29 ก.ย. 2553 คณะผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
15 ต.ค. 2553 คณะผู้แทนจากคุรุสภา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
18 ต.ค. 2553 พิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ
27 ต.ค. 2553 คณะผู้แทนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
28 ต.ค. 2553 Delegation of International University of Africa
visited Srisakdi Charmonman IT Center,
Assumption University, Suvarnabhumi Campus.
17 พ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
สมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย
และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
19 พ.ย. 2553 สัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม สาขาประเทศไทย
และสมาคมคอมพิวเตอร์ไอทริปเปิลอี สาขาประเทศไทย
22 พ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
23 พ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
24 พ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
25 พ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
25 พ.ย. 2553 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
26 พ.ย. 2553 "WindowITPro Forum2010: Everything Can Be Control – Fast, Secure, Complete" ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ
8 ธ.ค. 2553 คณะผู้แทนจาก ABACA เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
13 ธ.ค. 2553 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
16-17 ธ.ค. 2553 Seventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society.
20 ธ.ค. 2553 "e-Learning Day" การสัมมนา จัดโดย บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2011


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
15 ม.ค. 2554 Presentation Ceremony "Srisakdi Charmonman Certificate of Honour" for Outstanding Students Batch 38, Assumption University of Thailand.
18 ม.ค. 2554 คณะผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
21 ม.ค. 2554 การอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส)" รุ่นที่ 15
27 ม.ค. 2554 Professor Lily Stojanovska from School of Biomedical and Health Sciences, Victoria University, Australia visited SCIT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
3 ก.พ. 2554 วันชัย สุวรรณการ เข้าพบ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ณ ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ก.พ. 2554 Praya Nitisartra Baisalya and Prof. Dr. Srisakdi Charmonman Fund's Scholarship.
7 มี.ค. 2554 Delegation from the National Broadcasting Corporation of the Kingdom of Bhutan visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
14-15 มี.ค. 2554 The training “Production of eLearning Courseware”, for Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, and Thailand. Supported by UNESCO and Information for All Program (IFAP). At Assumption University of Thailand, Suvarnabhumi Campus.
16 มี.ค. 2554 "Advanced Faculty Professional Development Program on Ensuring Training Effectiveness at AIT Extension." At Assumption University of Thailand, Suvarnabhumi Campus.
26 มี.ค. 2554 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้"
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 เม.ย. 2554 Dr. Lee Schipper, The 2007 Nobel Peace Prize Winner, delivered his keynote speech at the Petroleum Institute of Thailand.
11 เม.ย. 2554 AU Songkran Festival 2011 at Assumption University, Suvarnabhumi Campus.
21 เม.ย. 2554 Dr. Somkiat Onwimon visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
26 เม.ย. 2554 Mr. David Gleave visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
03 พ.ค. 2554 Trainee of "Middle Management in Higher Education", organized by Institute for Continuing Education and Social Services (ICESS), Thammasat University, visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
04 พ.ค. 2554 Delegation of Master of Education Program in Educational Technology and Communication, Sukhothai Thammathirat Open University visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2554 The First International Congress of Interdisciplinary Research and Development.
28 มิ.ย. 2554 ทีมผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
07 ก.ค. 2554 MOU Signing Ceremony between Assumption University and Deakin University, Australia
20 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากสมาคมอินเทอร์เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย
สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็มสาขาประเทศไทย
และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
20 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
20 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
21 ก.ค. 2554 เสวนา "ประตูสู่ตลาดโลกด้วย IT" ณ โรงแรมบางกอก ชฎา รัชดา กรุงเทพฯ
27 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
27 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
28 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
28 ก.ค. 2554 คณะผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
18 ส.ค. 2554 การสัมมนาและบรรยายพิเศษ "มุมมองด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
(A View of Thai Cyber Security)" ในงาน National Cyber Security Conference 2011: NCSC 2011
22 ส.ค. 2554 นักศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เยี่ยมชม ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
27 ส.ค. 2554 การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554
จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาวิจัยแห่งชาติ
09 ก.ย. 2554 การสัมมนา “ขับเคลื่อนคุณภาพอีเลิร์นนิ่งอุดมศึกษาไทย”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554
19 ก.ย. 2554 Peter Bjork, Executive Director, Thai-Swedish Chamber of Commerce visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
29 ก.ย. 2554 ท่านอธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณท่านศรีศักดิ์ จามรมาน
03 ต.ค. 2554 ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
10 ต.ค. 2554 Andrew R Burrell, Director, Centre for Open Education, Macquarie University visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
15 ต.ค. 2554 Assumption University Freshmen Seminar 2/2011 at Dusit Thani Pattaya.
17 พ.ย. 2554 Executives from Assumption University of Thailand in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations. At Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
17 พ.ย. 2554 Executives from The College of Internet Distance Education, Assumption University of Thailand in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations. At Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
18 พ.ย. 2554 Executives from Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery (ACM), Thailand Chapter of the Internet Society (ISOC), and Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations. At Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
18 พ.ย. 2554 คณะผู้แทนจากสมาคมสมาพันธ์ประมวลผลไทย ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
18 พ.ย. 2554 คณะผู้แทนจากเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
21 พ.ย. 2554 Executives from Confederation of St.Gabriel's Foundation of Thailand Alumni Association in paying tribute to His Majesty The King in occasion of December 5th Celebrations. At Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
30 พ.ย. 2554 คณะผู้แทนจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ่ายทำอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554
6 ธ.ค. 2554 "Overview of IT and eLearning at AU.” Presented to Advanced Faculty Professional Development Program on Ensuring Training Effectiveness at AIT Extension. At Assumption University of Thailand.
20 ธ.ค. 2554 Delegation of Fujitsu Systems Business (Thailand) LTD. visited Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.

topPast Events
Srisakdi Charmonman IT Center
2012


A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman
either at SCIT or elsewhere
Date
Event
14 ม.ค. 2555 Presentation Ceremony "Srisakdi Charmonman Certificate of Honour" for Outstanding Students Batch 39, Assumption University of Thailand.
18 ม.ค. 2555 Praf Praphant Eurwongpravit from Morgan Stanley in Hong Kong visited Prof. Dr. Srisakdi Charmonman at Srisakdi Charmonman IT Center, Assumption University Suvarnabhumi Campus.
01 ก.พ. 2555 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Gadgets to U 2012 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
10 ก.พ. 2555 การบรรยายในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส)” รุ่นที่ 16 จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
14 ก.พ. 2555 การบรรยายพิเศษแก่คณะเยี่ยมชมจากศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
23-24 ก.พ. 2555 The Eighth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society. Bangkok Metropolitan Area, Thailand.
01 มี.ค. 2555 “จินตนาการผ่านเทคโนโลยีคินเน็คท์” การสัมมนา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาLast updated : January 26, 2012  
Srisakdi Charmonman IT Center, Center of Excellence in IT Education
Developed by Webmaster of Srisakdi Charmonman IT Center
Assumption University of Thailand